Maçonnieke kring (ca 1894-1913)

Mede ten gevolge van de toestanden in 1940 is van de maçonnieke kring en ook van de Loge niet veel bewaard gebleven. Slechts uit berichten in het vrijmetselaarsweekblad “1 ‘Union Fraternelle”, de beschrijvingsbrief Grootoosten 1913 (opgenomen in het Bulletin 37° deel) en de lijst van Loges 1962, nr. 105 is ons van het begin en het einde iets bekend.

Bij naspeuringen in de Ordebibliotheek kwam door een toevallige omstandigheid nog een brief te voorschijn, die de toenmalige voorzitter Kroon d.d. 12 februari 1899 zond aan de Loge “St. Lodewijk” in Nijmegen.

Daarbij was ondermeer een complete ledenlijst van de kring, die zich toen blijkens het opschrift “Humanitas” noemde.

In totaal waren in dat jaar 13 personen lid van de kring, t.w. 6 meesters, 1 gezellen 6 leerlingen,zie pag.6 en 7.

Uiteraard is er in het 19-jarige bestaan van de kring nogal wat verloop in het ledental geweest.

Slechts drie leden, t.w. Wolff, Beijer en Frank hebben zowel het begin als het einde van de kring meegemaakt.

In het bouwstuk van de redenaar bij de inwijding van de Loge wordt verslaggegeven uit de kring – notulen in de jaren 1894 tot 1902.

 

Een grote verscheidenheid aan onderwerpen kwam in behandeling tijdens de vrij geregelde vergaderingen. Steeds door eigen krachten, want zelden was men in de gelegenheid een spreker van elders te laten komen.

Zo worden ondermeer gemeld onderwerpen als Algemeen kiesrecht en Vrijmetselarij, kinderopvoeding op de lagere school, Onderwijs en Kerk, Fröbelonderwijs.

Een teken dat de ontwikkelingsgang van de maatschappij nauwgezet en kritisch gevolgd werd.

Al moge de kring omtrent het vraagstuk bij de uitbreiding van het kiesrecht enigermate conservatief zijn geweest, wat onderwijszaken betreft was zij dat niet.

De conclusies, die daaruit werden getrokken, ademden steeds een vrijzinnige geest.

SONY DSC