Humaniteit

Betekenis - 1975 en verder

 

“Broederketen, die de aardbol moet omspannen. De onvolmaakte aardbol zal worden overstraald door het licht tussen Passer en Winkelhaak en worden beschermd door de getande rand.

Devies: “In Limina Tuo” (In of door Uwe Lichten, of meer maçonniek: Door Uw Lichten overstraald)”
Aan eigen werkruimtes was en bleef gebrek. En daarom moest voor Open Loges regelmatig een beroep worden gedaan op omliggende bevriende Loges.

Zo werd min of meer regelmatig gebruik gemaakt van de gebouwen van de Loges in Zwolle, Kampen, Heerenveen en Emmen.
Gezamenlijke avonden met de dames werden gehouden in de Logegebouwen in Zwolle, Kampen en Heerenveen, dan wel in restaurantzalen in Meppel, Staphorst, de Wijk, Havelte en Frederiksoord.

Aankoop, dan wel huur van een eigen gebouw, of van eigen ruimtes bleef de steeds terugkerende aandacht vragen. Besprekingen met de Odd Fellows, met kerkelijke instanties, aanbiedingen van om te bouwen woningen, ed. bereikten toch niet het Stationsweggewenste resultaat. Totdat de gemeente Meppel het oude “Ogterop” ging vernieuwen en er een uiterst moderne en tegelijk toch romantische schouwburg van maakte. Overleg met de directeur had al spoedig tot resultaat, dat vanaf 1976 “Humaniteit” over “eigen” ruimtes beschikte, compleet met berging. Van toen af konden alle werkzaamheden onder eigen dak plaats vinden, terwijl er voor het ontvangen van bezoekers volop mogelijkheden aanwezig waren.

Op 1 mei 1976 had de officiële ingebruiknemingplaats in aanwezigheid en onder leiding van de Grootmeester en 5 andere hoofdbestuursleden en voorts 30 bezoekenden en 17 eigen leden. Een uiterst geslaagde dag, vastgelegd in een magnifiek fotoalbum van Hoeben en een compleet verslag in het A.M.T. Nr. 18 van 1 juni 1976.

Uit Almelo kwam het voorlopige meubilair, van de dames het handgeknoopte tableau, van Boesekool (ook uit Almelo) de 10 handgesmede zwaarden en van onze eigen Noorman de kubieke steen, de 3 kleine Lichten en een hele serie (72) kleine kandelaars om ter herinnering mee te geven aan de aanwezigen.

De zwarte bonen van Hamer (uit “De Drieslag” in Groningen) zijn Inmiddels biologisch-dynamisch vermeerderd in de tuin van Naber.

Aansluiting met de regio was er oorspronkelijk met Deventer. Vanaf 13 Maart 1961 schaarde “Humaniteit” zich in de Noordelijke regionen door de aansluiting bij de Geaffilieerde Noorder loges. Door de komst van het regionaal meesterconvent werd deze benaming in september 1976 gewijzigd in Regio Noord.

Ten gevolge van wettelijke voorschriften werd door notaris Broekema in Meppel, op 29 september 1978 een notariële akte opgemaakt, die bij de Kamer van Koophandel in kvk-logoMeppel werd geregistreerd onder nummer V 045367, zodat “Humaniteit” toen een echte vereniging was. Overigens was op de statuten de koninklijke goedkeuring al eerder verleend, ondertekend door koningin Juliana, met als aardige bijkomstigheid dat deze werd mede ondertekend door onze broeder Zeevalking, de toenmalige staatssecretaris van Justitie.

Trouwens andere activiteiten van leden, ook uit eigen parochie, waren bijvoorbeeld de juwelen van de officianten, die in 1959 door Lute Kornelisen Duiven werden gemaakt.

De bibliotheek werd in 1972 door Steenhuis gecatalogiseerd. Later is een nieuwe opzet gemaakt door Noorman.

De in open loges gebruikte schootsvellen kregen in 1978 hun eigen kleuren, groen en zilver.

Nieuwe cordons werden in 1979 aangeschaft, waarmee de oude, in 1948 tweedehands uit Amerika afkomstig naar het archief konden worden verwezen.

 

En “Humaniteit” breidde zich uit. Veel aanmeldingen en ook overschrijvingen resulteerden in een ledental van 44 op 15 juni 1988. Er werd intensief en met veel vreugde gewerkt. De contacten met andere Loges, soms gepaard gaande met totale uitwisselingen over en weer, waren hier en daar intensief, andere van slechts bescheiden omvang.

Met de loges in’ onze directe omgeving zijn oude vaak intensieve contacten op maçonniek gebied. Maar soms ook daarbuiten. Zo werd in Kampen op 29 april 1964 door de profane professor Delfgaauw een lezing gehouden over Teilhard de Chardin, waarop samen met de Kamper broeders een levendige discussie volgde.

Loge “Moed en Volharding”

Assen

Rangnummer 61

Stichtingsjaar 1878

Loge “In Vrijheid Gebonden”

Zwolle

Rangnummer 256

Stichtingsjaar 1970

Loge “De Arbeidsvloer”

Zwolle

Rangnummer 269

Stichtingsjaar 1979

Met de andere “dochters” van Fides Mutua, in volgorde van leeftijd “In Vrijheid Gebonden” uit Zwolle en de “Arbeidsvloer” uit Zwolle, was en is de verstandhouding uitstekend.

 

Met buitenlandse Loges waren er contacten met de “Lodge of Faith” uit Bradford, Engeland. Over en weer vonden in 1968 en 1969 uitwisselingen plaats, waarbij wederzijds elkaars Logeleven beleefd kon worden.

 

Persoonlijk zijn over en weer vriendschappen ontstaan. Ook met de Loges “Zum goldene Rade”,  Osnabrück en “Georg zu wahren Brudertreue” uit Leer, beide in West-Duitsland, was verschillende malen contact.

 

Welnu dan, wanneer de leden der Loge Humaniteit hun kleuren getrouw blijven en kracht mogen bezitten om zich los te wikkelen van de windsels, die ons zo dikwijls omkneld houden, dan zal deze werkplaats een parel kunnen zijn aan de Kroon der Vrijmetselarij in Nederland.”

In 1979 heeft “Humaniteit” de morele verplichting op zich genomen Terre des Hommes te terre des hommessteunen door middel van een maandelijkse bijdrage, aangevangen ter gelegenheid van het “Jaar van het kind”.

 

Veelvuldig waren de contacten, officiële en officieuze, met de op 15 november 1961 opgerichte V.v.V.v.V. – kring, Meppel.

 

Het voorafgaande is een samenvatting van datgene, wat in verricht. De uitgebreide verslagen, brieven en notulen zijn te de secretaris,dan wel in de verzamelingsbundel in de bibliotheek

Wat voor “Humaniteit” hopelijk blijft, is een gedeelte uit een lied uit 1806, zoals dat bij de installatie van de Loge in 1913 door het dubbelkwartet gezongen kan zijn:

Wat voor “Humaniteit” hopelijk blijft, is een gedeelte uit een lied uit 1806, zoals dat bij de installatie van de Loge in 1913 door het dubbelkwartet gezongen kan zijn:

Reik ons, Broeder, uwe Hand,

In deez’ tempel zijt gij veilig;

Deze stonde zij u heilig:

Welkom in den broederband!

 

Eer den Bouwheer van “t heelal,

Blijf getrouw in vreugde en smarte,

Toon een moedig edel harte,

In al wát u treffen zal.

Het slot van het bouwstuk van de Redenaar tijdens de inwijding in 1913 zou ook in 1988 gehouden kunnen worden:

“De naam van onze Loge houdt reeds een belofte in, want “Humaniteit” is naastenliefde. En wijst het groen onzer kleuren niet op het aanbreken van een nieuw en fris leven? Op het begin van een nieuw tijdperk? Is zij niet de kleur der hope? En zegt het zilver ons niet, dat onze daden moeten zijn rein en vlekkeloos? Gelijk dit edel metaal?

 

Welnu dan, wanneer de leden der Loge Humaniteit hun kleuren getrouw blijven en kracht mogen bezitten om zich los te wikkelen van de windsels, die ons zo dikwijls omkneld houden, dan zal deze werkplaats een parel kunnen zijn aan de Kroon der Vrijmetselarij in Nederland.”